Odredbe i uvjeti

MBTerm-krby s.r.o. sa sjedištem na adresi Konská 153, Třinec, poštanski broj 739 61
matični broj: 27840981, PDV CZ27840981
tvrtka upisana u trgovački registar
C31195 registriran na Regionalnom sudu u Ostrava

za prodaju robe putem on-line trgovine koja se nalazi na Internet adresi
www. mbterm-kamini.com.hr
email: info@mbterm-kamini.com.hr

UVODNE ODREDBE

Ovi Uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu "Uvjeti i odredbe") MBTerm-krby s.r.o. sa sjedištem u Konská 153, Třinec, poštanski broj 739 61, identifikacijski broj: 27840981, PDV broj CZ27840981 (u daljnjem tekstu "Prodavatelj") regulirati u skladu s odredbama § 1751 stavak 1 Zakona br. 89/2012 Coll, Građanski zakonik (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik"), međusobna prava i obveze stranaka proizašle u vezi ili na temelju ugovora o kupnji proizvoda poduzetnika (u daljnjem tekstu "Ugovor o kupnji ") sklopljen između Prodavatelja i druge fizičke osobe - potrošača ili fizičke ili pravne osobe - poduzetnika (u daljnjem tekstu "Kupac") putem internetske trgovine Prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja Prodavatelj na web stranici koja se nalazi na www.mbterm-kamini.com.hr (u daljnjem tekstu "web stranica").

U ugovoru se mogu dogovoriti odredbe koje odstupaju od uvjeta. Odstupanja u ugovoru imaju prednost pred odredbama uvjeta.

Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio ugovora. Ugovor i uvjeti sastavljeni su na češkom jeziku. Ugovor se može sklopiti na češkom jeziku.

Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta.

Kupac narudžbom potvrđuje da je pročitao ove Uvjete poslovanja koji su sastavni dio predugovorne obavijesti, Reklamacijski postupak i informacije o mogućnostima prijevoza te da se s njima izričito slaže u formulaciji koja je važeća i na snazi u trenutku slanja narudžbe.

Kupac će dobiti kopiju uvjeta kao prilog uz potvrdu narudžbe na navedenu e-mail adresu, dok će porezni dokument koji sadrži osnovne detalje ugovora kupac dobiti po primitku robe ili usluge.

2. Predugovorna komunikacija

Prodavatelj obavještava da

a) trošak sredstva daljinske komunikacije ne razlikuje se od osnovne cijene (u slučaju internetskih i telefonskih priključaka prema uvjetima vašeg operatera, prodavatelj ne naplaćuje nikakve dodatne naknade, ovo se ne odnosi na ugovorne prijevoz, ako je primjenjivo),

b) zahtijeva plaćanje kupoprodajne cijene prije nego što kupac preuzme robu, osim ako nije drugačije dogovoreno između stranaka. Do isplate kupoprodajne cijene u cijelosti roba ostaje u vlasništvu prodavatelja.

c) cijene dobara i usluga na web stranici uključuju PDV tamo gdje je Prodavatelj obveznik PDV-a, uključujući sve naknade predviđene zakonom, međutim trošak isporuke dobara ili usluga razlikovat će se ovisno o načinu i pružatelju odabrani prijevoz i način plaćanja;

d) potrošač je, prema zakonu, fizička osoba koja ne djeluje u okviru svoje djelatnosti ili u okviru samostalnog obavljanja profesije,

e) ako je kupac potrošač, takav potrošač ima pravo odustati od ugovora (osim ako je drugačije navedeno u nastavku) u roku od (14) četrnaest dana, koji će teći ako je ugovor

 1. kupoprodajni ugovor, od dana primitka robe,
 2. ugovor za više artikala ili za isporuku više dijelova, od dana primitka posljednje isporuke artikla; ili
 3. ugovor koji ima za predmet redovitu periodičnu isporuku robe, od datuma primitka prve isporuke robe; raskid mora biti poslan na adresu sjedišta prodavatelja ili mora biti ispunjen obrazac za raskid na web stranici prodavatelja;

f) potrošač ne može odustati od ugovora:

 1.  za pružanje usluga koje je prodavatelj izvršio uz prethodnu izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka za raskid ugovora,
 2.  za isporuku dobara ili usluga čija cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja, a koja se mogu dogoditi tijekom roka za raskid ugovora,
 3.  isporuku dobara koji su preinačeni na zahtjev potrošača ili u korist potrošača,
 4.  isporuku kvarljivih dobara i dobara koji se nakon isporuke nepovratno pomiješali s drugim dobrima,
 5.  popravak ili održavanje koji se obavlja na mjestu koje potrošač odredi na svoj zahtjev; to se, međutim, ne primjenjuje u slučaju naknadnih popravaka osim onih koji su zatraženi ili isporuke rezervnih dijelova koji nisu zatraženi,

g) u slučaju odustajanja od ugovora, potrošač snosi troškove povrata robe, a u slučaju ugovora sklopljenog putem sredstava komunikacije na daljinu, troškove povrata robe ako se ista ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem zbog svoje prirode;

h) potrošač je dužan platiti razmjerni dio cijene u slučaju odustajanja od ugovora o pružanju usluga čije je izvršenje već započelo;

i) ugovor ili relevantni porezni dokument bit će pohranjen u elektroničkoj arhivi prodavatelja;

j) ako potrošač ima prigovor, potrošač može uputiti prigovor nadzornom tijelu ili državnom nadzornom tijelu.

3. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

3.1. Svi prikazi artikala postavljeni na web sučelju trgovine su informativnog karaktera i prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji istih artikala, jer ova ponuda nije obvezujuća. Odjeljak 1732(2) Građanskog zakonika neće se primjenjivati.

3.2. Web stranica sadrži informacije o artiklima, uključujući cijene pojedinih artikala. Cijene artikala uključuju porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade te su konačne. Cijene artikala važe sve dok su prikazane na web stranici. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor prema pojedinačno dogovorenim uvjetima.

3.3. Za naručivanje robe kupac mora ispuniti obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Narudžbenica sadrži osobito podatke o:

 1. kupac (ime, prezime, adresa, e-mail ili podaci o tvrtki, JMBG)
 2. naručenu robu (kupac naručenu robu "ubacuje" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
 3. način plaćanja kupoprodajne cijene robe,
 4. podatke o traženom načinu dostave naručene robe i podatke o troškovima isporuke robe (u daljnjem tekstu zajedno "nalog").

3.4. Prije slanja Narudžbe Prodavatelju, Kupcu će biti dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je Kupac unio u Narudžbu, uključujući u pogledu mogućnosti Kupca da otkrije i ispravi pogreške koje proizlaze iz podataka unesenih u Narudžbu. Kupac šalje narudžbu Prodavatelju klikom na gumb "Pošalji". Podatke navedene u narudžbi Prodavatelj smatra točnima. Prodavatelj će kupcu potvrditi primitak narudžbe odmah po primitku elektroničkom poštom na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu: e-mail adresa kupca).

3.5. Ovisno o prirodi narudžbe (količina artikala, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave), Prodavatelj uvijek ima pravo od Kupca zatražiti dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski). U slučaju da narudžbu ne potvrdite dodatno, smatrat će se da narudžba nije izvršena.

3.6. Ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca uspostavlja se dostavom o prihvaćanju narudžbe (prihvat), koju Prodavatelj šalje Kupcu elektroničkom poštom na e-mail adresu Kupca.

3.7. Dok ne dobijete potvrdu o prihvaćanju narudžbe, narudžbu možete otkazati putem telefona ili e-maila. Dostavom potvrde narudžbe na Vašu elektroničku adresu navedenu u narudžbi, sklopljen je ugovor. Sve promjene sklopljenog ugovora (uključujući otkazivanje narudžbe) tada su moguće samo uz dogovor s nama.

3.8. Kupac je suglasan s korištenjem daljinskih sredstava komunikacije za sklapanje ugovora. Troškove kupca nastale korištenjem daljinskih komunikacijskih sredstava u vezi sa sklapanjem ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog poziva) snosi sam kupac i ne razlikuju se od osnovne cijene.

4. Cijena artikala i uvjeti plaćanja

4.1. Kupac može Prodavatelju platiti cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema Ugovoru o kupoprodaji na sljedeće načine:

 • online kreditnom karticom
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Bankovni transfer

4.2. Ako je roba proizvedena za kupca prema parametrima koje je odredio kupac, prodavatelj od kupca zahtijeva depozit u iznosu od 100% kupoprodajne cijene prije isporuke robe.

4.3. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena je plativa u roku od 5 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno od primitka potvrde narudžbe od strane kupca.

4.4. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu artikala uz promjenjivi simbol plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca za plaćanje kupoprodajne cijene ispunjena je u trenutku knjiženja predmetnog iznosa na račun prodavatelja.

4.5. Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju da nema dodatne potvrde narudžbe od strane Kupca (članak 3.6), zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene prije nego što se artikli pošalju Kupcu. Odjeljak 2119 (1) Građanskog zakonika se ne primjenjuje.

4.6. Eventualni popusti na cijenu artikala koje Prodavatelj odobrava Kupcu ne mogu se kombinirati.

4.7. Ako je to uobičajeno u poslovanju ili ako je to predviđeno općeobvezujućim zakonskim propisima, prodavatelj će kupcu izdati poreznu ispravu - račun za izvršena plaćanja temeljem kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Prodavatelj će izdati porezni dokument - račun Kupcu nakon uplate cijene artikala i poslati ga u elektroničkom obliku na elektroničku adresu Kupca.

5. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

5.1. Kupac potvrđuje da prema odredbama odjeljka 1837 Građanskog zakonika nije moguće odustati od, između ostalog, kupoprodajnog ugovora za isporuku artikala koji je izmijenjeni prema željama Kupca ili za njegove /njezinoj osobi, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci artikala u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga, te iz kupoprodajnog ugovora o isporuci audio ili vizualnog zapisa ili računalnog programa. ako je originalno pakiranje oštećeno.

5.2. Osim u slučaju navedenom u članku 5.1 ili bilo kojem drugom slučaju u kojem se kupoprodajni ugovor ne može povući, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u roku od četrnaest (14) dana od primitka artikala, u skladu s odredbama članka 1829. stavka 1. Građanskog zakonika, ako je predmet kupoprodajnog ugovora nekoliko vrsta artikala ili isporuka nekoliko dijelova, to razdoblje počinje teći od datuma primitka zadnje isporuke artikla. Odustanak od kupoprodajnog ugovora mora biti poslan Prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti uzorak obrasca koji je dostavio prodavatelj, a koji je prilog ovim uvjetima.

5.3. U slučaju povlačenja iz kupoprodajnog ugovora u skladu s člankom 5.2 Uvjeta i odredbi, kupoprodajni ugovor će se otkazati od samog početka. Artikle je potrebno vratiti Prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dana odustajanja od ugovora. Ukoliko Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Kupac snosi troškove povrata artikala Prodavatelju.

5.4. U slučaju povlačenja iz Ugovora u skladu s člankom 5.2 Uvjeta i odredbi, Prodavatelj će vratiti sredstva primljena od Kupca u roku od četrnaest (14) dana od Kupčevog povlačenja iz Kupoprodajnog ugovora na isti način na koji je Prodavatelj primio ih od Kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac osigurao već nakon povrata artikala od strane kupca ili na drugi način, pod uvjetom da je kupac suglasan i da nema dodatnih troškova za kupca. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac vrati artikle ili dokaže da je artikle poslao poduzetniku.

5.5. Prodavatelj ima pravo jednostrano prijebiti zahtjev za naknadu štete na artiklu s zahtjevom Kupca za povrat kupoprodajne cijene.

5.6. Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora u bilo kojem trenutku sve dok kupac ne prihvati artikl. U tom slučaju, Prodavatelj će Kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bez ikakvog odgađanja, u gotovini na račun koji odredi Kupac.

5.7. Prodavatelj također ima pravo odustati od ugovora ako kupoprodajna cijena nije plaćena u roku od 14 dana od sklapanja ugovora. U tom slučaju, povlačenje stupa na snagu istekom tog roka.

5.8. Ako je kupcu uz naručeno dan i dar, darovni ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen uz uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor prestaje važiti u odnosu na takav dar. a kupac je dužan dar zajedno s robom vratiti prodavatelju.

6. Transport i dostava robe

6.1. Ako se Prodavatelj prema Ugovoru o kupoprodaji obvezuje isporučiti artikle na mjesto koje je Kupac naveo u Narudžbi, Kupac je dužan preuzeti artikle pri isporuci.

6.2. Duljina roka isporuke ovisi o odabranim artiklima. Ako su artikli na zalihi kod Prodavatelja, proizvod će biti isporučen odmah nakon sklapanja Kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora. Ako su artikli izrađeni po narudžbi prema parametrima koje je naveo kupac, rok isporuke će biti naveden u potvrdi narudžbe prema 3.7.

6.3. U slučaju da je iz razloga na strani Kupca potrebno višekratno isporučiti artikle ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, Kupac je dužan podmiriti troškove ponovne isporuke robe ili troškove povezane s drugačiji način dostave. U slučaju izostanka suradnje Kupca s Kupcem oko preuzimanja artikala, odnosno u slučaju neuspješne isporuke artikala, Kupac je dužan podmiriti troškove vezane uz dostavu artikala.

6.4. Po primitku artikala od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja artikala te u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju oštećenja pakiranja koje ukazuje na neovlašteno otvaranje pošiljke, Kupac ne treba preuzeti pošiljku od prijevoznika.

7. Prava prema neispravnoj izvedbi (pritužbeni postupak)

7.1 Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava na neispravnu izvedbu uređena su važećim opće obvezujućim propisima (osobito odredbama odjeljaka 1914 do 1925, odjeljaka 2099 do 2117 i članaka 2161 do 2174 Građanskog zakonika) .

7.2 Prodavatelj je odgovoran Kupcu isporučiti artikl bez nedostataka pri primitku. Konkretno, prodavatelj je odgovoran kupcu da u trenutku kada je kupac preuzeo artikl:

1) artikl ima svojstva dogovorena između stranaka i, u nedostatku dogovora, ima svojstva koja je opisao prodavatelj ili proizvođač ili očekivao kupac s obzirom na prirodu artikla i na temelju objavljenog oglašavanja izvan njih,

2) artikl odgovara namjeni za koju prodavatelj navodi da će se koristiti ili za koju se artikl te vrste obično koristi,

3) artikl odgovara kakvoći, uzorku ili dizajnu ako je kvaliteta ili dizajn utvrđena prema dogovorenom uzorku ili dizajnu,

4) artikl udovoljava zahtjevima zakona.

7.3. Ako se nedostatak pojavi potrošaču u roku od dvanaest mjeseci od primitka, smatrat će se da je artikl imao nedostatak pri primitku, a prodavatelj je također odgovoran za nepostojanje nedostataka unutar jamstvenog roka, koji će biti ukupno 24 mjeseca od primitka artikla, osim ako nije naveden dulji rok. Ako je kupac poduzetnik, tada prodavatelj odgovara samo za nedostatke koje je artikl imao pri primitku. Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja o nedostatku čim ga otkrije.

7.4 Kupac će svoja prava proizašla iz neispravne izvedbe ostvariti u registriranom uredu ili mjestu poslovanja prodavatelja. Trenutak kada Prodavatelj od Kupca primi reklamirani artikl smatra se trenutkom reklamacije.

7.5. Prodavatelj je dužan potrošaču izdati pismenu potvrdu kada je potrošač ostvario pravo, koji je sadržaj reklamacije i koji način rješavanja reklamacije potrošač zahtijeva; kao i potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu o popravku i trajanju popravka ili pismeno obrazloženje odbijanja reklamacije.

7.6. Prodavatelj je dužan riješiti prigovor, uključujući i otklanjanje nedostatka, bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Rok od 30 dana može se produžiti nakon reklamacije u dogovoru s potrošačem – produljenje ne smije biti na neodređeno ili neopravdano dugo vrijeme. Protekom roka ili produljenog roka smatra se da je nedostatak stvarno postojao i potrošač ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti.

7.7. Nakon podmirenja potraživanja, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o prekidu potraživanja putem telefona, SMS-a ili e-maila. Ako je artikl poslan dostavom, nakon obrade će automatski biti poslan na adresu Kupca.

7.8. Nakon namirenja prihvaćene reklamacije popravkom ili zamjenom, jamstvo za artikl produljuje se za vrijeme trajanja reklamacije. Trajanje reklamacije računa se od dana nakon reklamacije do dana kada je kupac obaviješten o nagodbi.

7.9. Kupac ima pravo na naknadu razumnih troškova nastalih u vezi s opravdanim zahtjevom. Smatra se da su ti troškovi najmanje potrebni.

7.10. Preporučujemo osiguranje pošiljke od oštećenja u vrijednosti koja odgovara robi koja se šalje. 

7.11. Preporučujemo Vam da robu pošaljete provjerenom  tvrtkom za dostavu, kao što su GLS, DPD ili DHL. To će minimizirati povrate u slučaju oštećenja robe u transportu.

8. Ostala prava i obveze stranaka

8.1. Kupac stječe vlasništvo nad Artiklom uplatom cjelokupne kupoprodajne cijene Artikla.

8.2. Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na Kupca u smislu Odjeljka 1826(1)(e) Građanskog zakonika.

8.3. Izvansudsko rješavanje prigovora potrošača Prodavatelj vodi putem elektroničke adrese info@mbterm-kamini.com.hr. Prodavatelj će obavijest o rješavanju prigovora Kupca poslati na elektroničku adresu Kupca. 8.4. Prodavatelj je ovlašten prodavati artikle temeljem obrtne dozvole. Kontrolu prometa u okviru svoje nadležnosti provodi nadležni ured za trgovinu. Nadzor nad zaštitom osobnih podataka provodi Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovačka inspekcija nadzire, između ostalog, usklađenost sa Zakonom br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

9. Nepreuzeti artikli

9.1. Zaštita osobnih podataka kupca, koji je fizička osoba, predviđena je Zakonom br. 101/2000 Coll., o zaštiti osobnih podataka, s izmjenama i dopunama, te Uredbom (EU) 2016/679 Parlamenta i Vijeće (GDPR).

Kupac potvrđuje da je obrada osobnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, identifikacijski broj, porezni broj, e-mail adresa, telefonski broj i e-mail adresa (u daljnjem tekstu zajednički: osobni podaci) nužna. za izvršenje ugovora u kojem je nositelj podataka stranka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe u slučaju kupnje robe.

9.2. Kupac je suglasan s obradom osobnih podataka od strane prodavatelja u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora.

9.3. Kupac potvrđuje da je dužan svoje osobne podatke dati ispravno i istinito te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Prodavatelja o svakoj promjeni svojih osobnih podataka.

9.4. Prodavatelj može delegirati obradu osobnih podataka Kupca trećoj strani kao izvršitelju obrade. Osim osobama koje prevoze artikle, Prodavatelj neće prosljeđivati osobne podatke trećim osobama bez prethodne suglasnosti Kupca.

9.5. Osobni podaci Kupca obrađivati će se onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjavanje obveze arhiviranja knjigovodstvenih dokumenata prema zakonima o računovodstvu. Osobni podaci će se obrađivati u elektroničkom obliku na automatizirani način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način.

9.6. Kupac potvrđuje da su dostavljeni osobni podaci točni i da je obaviješten da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.

9.7. U slučaju da Kupac smatra da Prodavatelj ili Izvršitelj obrade njegovih osobnih podataka vrši obradu koja je u suprotnosti sa zaštitom privatnog i osobnog života Kupca ili u suprotnosti sa zakonom, posebice ako su osobni podaci netočne s obzirom na svrhu obrade, on/ona može:

9.7.1. zatražiti od prodavatelja ili izvršitelja obrade objašnjenje u vezi s obradom osobnih podataka,

9.7.2. pitati prodavatelja ili izvršitelja obrade koje osobne podatke obrađuje,

9.7.3. imaju pravo obratiti se Voditelju obrade ili Tijelu za zaštitu podataka u slučaju sumnje u poštivanje obveza vezanih uz obradu osobnih podataka,

9.7.4. zahtijevati od prodavatelja ili procesora da ispravi situaciju.

10. Dostava

10. Dostava se može izvršiti Kupcu na e-mail adresu navedenu u korisničkom računu Kupca ili koju je Kupac naveo u narudžbi.

11. Završne odredbe

11.1. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (inozemni) element, stranke su suglasne da će odnos biti uređen češkim pravom. Ovo ne dovodi u pitanje prava potrošača prema opće obvezujućem zakonodavstvu.

11.2. Ako bilo koja odredba uvjeta i odredbi jest ili postane nevažeća ili neučinkovita, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Izmjene i dopune ugovora o kupoprodaji ili uvjeta moraju biti u pisanom obliku.

11.3. Ugovor, uključujući uvjete, prodavatelj će arhivirati u elektroničkom obliku i neće biti dostupan.

11.4. Uzorak obrasca za odustanak od kupoprodajnog ugovora nalazi se u prilogu uvjeta.

11.5. Kontakt podaci Prodavatelja: adresa za dostavu MBTerm-krby s.r.o., Konská 153, 739 61 Třinec, Češka, e-mail adresa info@mbterm-kamini.com.hr 

11.6. Primjenjivi pravni propisi su važeći pravni propisi koji uređuju odnose između Naručitelja i Prodavatelja. To posebno uključuje Zakon br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu "CCC") i, u slučajevima kada je Klijent potrošač, Zakon br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača. Zaštita osobnih podataka regulirana je posebno Zakonom br. 101/2000 Coll. o zaštiti osobnih podataka i Uredbom (EU) 2016/679 Parlamenta i Vijeća, tzv. GDPR.

11.7. Na temelju izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača, registriranih pod brojem 378/2015 Zb., obavještavamo da se potrošački sporovi koje kupac i prodavatelj ne mogu riješiti na zadovoljstvo kupca mogu rješavati izvan suda. Češko tijelo za trgovinsku inspekciju (www.coi.cz) kao zakonom određeno tijelo, na zahtjev kupca. Prigovor Češkoj trgovačkoj inspekciji podnosi Kupac. Češka trgovačka inspekcija daje neovisno i neobvezujuće stručno mišljenje na temelju dostavljenih dokumenata. Druga moguća platforma za podnošenje pritužbe je ODR web aplikacija koja se nalazi na ovoj poveznici.

U Třinecu, 13.07.2023

Marian Blažko-CEO